เช็กด่วน ! วิธีเคลมประกันโควิด หลัง อาคเนย์ประกันภัย-ไทยประกันภัย ปิดกิจการ

เช็กด่วน ! วิธีเคลมประกันโควิด หลัง อาคเนย์ประกันภัย-ไทยประกันภัย ปิดกิจการ

หลังจากกระทรวงการคลัง มีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาต “อาคเนย์ประกันภัย-ไทยประกันภัย” เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 65 แล้วนั้น ทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้จัดตั้งศูนย์ทั่วประเทศให้คำแนะนำ รับเรื่องร้องเรียน และอำนวยความสะดวกทุกพื้นที่ โดยกองทุนประกันวินาศภัยจะเข้ามารับช่วง เคลมประกันภัยโควิด อย่างเป็นธรรมเพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชน ช่วยเหลือเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อผู้เอาประกันภัย สำหรับลูกค้าอาคเนย์ประกันภัย และไทยประกันภัย วันนี้ The Thaiger ได้รวม วิธีเคลมประกันโควิด เจอ จ่าย จบ รวมถึงกรมธรรม์ประกันภัยอื่น ๆ  จากทั้ง อาคเนย์ประกันภัย และไทยประกันภัย ทำอย่างไรบ้าง ใช้เอกสารอะไร รีบเช็คเลย เพื่อสิทธิประโยชน์ของตัวเอง ในส่วนของการเคลมประกันโควิด ของเจ้าอื่น ๆ ทั้ง วิริยะ, กรุงเทพประกันภัย, ทิพยประกันภัย, เดอะวันประกันภัย และ tqm ทางลูกค้ายังสามารถสบายใจได้ เพราะบริษัทยังอยู่ในสถานะดำเนินกิจการอยู่ตามปกติครับ

วิธีเคลมประกันกรมธรรม์ ประเภทอื่นที่ ไม่ใช่กรมธรรม์ประกันภัยโควิด-19  

กรมธรรม์ประเภทอื่น เช่น ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัย อาคเนย์ประกันภัยมีประมาณ 5,717,217 กรมธรรม์ ไทยประกันภัยจำนวน 199,016 กรมธรรม์ ประกันภัยทั้งหมดถูกโอนย้ายไปยังบริษัทประกันภัยอื่น ๆ ปัจจุบันเหลือเพียง 269 กรมธรรม์ ที่ลูกค้าไม่ประสงค์ใช้สิทธิในการโอนกรมธรรม์ไปยังบริษัทอื่น คปภ.จะเร่งติดตามให้บริษัทแจ้งสิทธิเพื่อให้ผู้เอาประกันภัยตัดสินใจทางเลือกว่าจะคืนเบี้ย หรือโอนกรมธรรม์ไปยังบริษัทแห่งใหม่

วิธีเคลมประกันกรมธรรม์ ประเภทอื่นที่ ไม่ใช่กรมธรรม์ประกันภัยโควิด-19 ของทั้งสองอย่าง อาคเนย์ประกันภัย และไทยประกันภัย ได้จัดการโอนผูกพันไปยังประกันภัยผู้รับโอน โดยที่ไม่กระทบต่อสิทธิประโยชน์ ตามที่ทุกท่านได้มัครไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

อาคเนย์ประกันภัย มีประกันโควิด เจอ จ่าย จบ รวมทั้งสิ้น 897,242 กรมธรรม์ และไทยประกันภัย มีประกันโควิด เจอ จ่าย จบ 279,531 กรมธรรม์

วิธีเคลมประกันโควิด – สำหรับผู้เอาประกันภัยที่ได้รับความเสียหายแล้ว (ติดโควิด) วิธีเคลมประกันโควิดสามาถแบ่งได้เป็น 2 กรณี ได้แก่

กรณีที่ 1 ผู้เคลมประกันที่ได้ยื่นเรียกร้องความเสียหายแล้ว ให้ยื่นขอรับชำระหนี้จากกองทุนประกันวินาศภัย โดยกองทุนจะเป็นผู้เข้ามารับช่วงจ่ายเคลมค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกัน ตามที่ได้มีการอนุมัติค่าสินไหมทดแทนไว้แล้ว

กรณีที่ 2 ผู้เคลมประกันที่ยังไม่ได้ยื่นเรียกร้องความเสียหาย หรือติดโควิดแต่ยังไม่ได้เคลมประกัน ให้ยื่นเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากกองทุนประกันวินาศภัย โดยกองทุนจะพิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามเงื่อนไขกรมธรรม์

| วิธีเคลมประกันโควิด – สำหรับผู้ถือประกันโควิดที่ยังมีผลบังคับใช้อยู่ (ยังไม่ติดโควิด) |

สามารถเคลมเงินประกันโควิดได้ตามวิธี ดังนี้

ให้ขอรับเบี้ยประกันภัยที่เหลือคืนจากกองทุนประกันวินาศภัย โดยกองทุนจะคืนเบี้ยให้ตามส่วนระยะเวลาตามความคุ้มครองที่เหลืออยู่

นำเบี้ยประกันภัยที่จะได้รับคืนไปใช้แทนเงินสดในการเลือกซื้อประกันภัยจากบริษัทประกันวินาศภัยที่เข้าร่วมโครงการได้ทุกประเภทกรมธรรม์ประกันภัย

กองทุนประกันวินาศภัย ก่อตั้งขึ้นเพื่อคุ้มครองเจ้าหนี้ ซึ่งมีสิทธิได้รับการชำระหนี้ที่เกิดจากการเอาประะกันภัย โดยเงินประกันที่จะได้รับนั้น ขึ้นอยู่กับจำนวนเงิน ที่เจ้าหนี้มีในแต่ละราย โดยเงินทั้งหมดนั้นต้องไม่เกินกว่ากฎหมายกำหนด ระยะเวลาที่ต้องยื่นเอกสารเพื่อขอรับเงินคืน โดยในที่นี้ขอเรียกว่า “เจ้าหนี้” โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มดังนี้

เจ้าหนี้ตามสัญญาประกันภัย

ต้องยื่นคำขอรับชำระหนี้ภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่กองทุนฯ กำหนดในประกาศ โดยกองทุนจะนำหลักทรัพย์ประกัน และเงินสำรองประกันภัยของบริษัทที่วางไว้กับนายทะเบียนมาเฉลี่ยจ่ายให้แก่เจ้าหนี้ที่ไม่มีข้อโต้แย้ง และจะนำเงินของกองทุนมาจ่ายส่วนที่ขาด รวมแล้วไม่เกินหนึ่งล้านบาทต่อราย

เจ้าหนี้อื่นที่ไม่ใช่เจ้าหนี้ตามสัญญาประกันภัย

ต้องยื่นคำขอรับชำระหนี้ภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่กองทุนฯ กำหนดในประกาศ โดยหลังจากที่มีการนำทรัพย์สินของบริษัทจ่ายให้แก่เจ้าหนี้ตามสัญญาประกันภัยครบถ้วนแล้ว หากมีทรัพย์สินของบริษัทเหลือจะนำมาให้แก่เจ้าหนี้อื่นๆ และหากไม่เพียงพอเจ้าหนี้อื่น จะต้องยืนขอชำระหนี้ส่วนที่ขาดจากองทรัพย์สินคดีล้มละลายอีกครั้ง

ในส่วนของกองทุนประกันวินาศภัย บริษัทประกันวินาศภัย ที่ได้เข้าร่วมโครงการบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ที่ต้อการเคลมประกันโควิด มีทั้งสิ้น 10 บริษัท ได้แก่ กรุงเทพประกันภัย กรุงไทยพานิชประกันภัย

คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย ธนชาตประกันภัย นวกิจประกันภัย ประกันภัย ไทยวิวัฒน์ มิตรแท้ประันภัย

ทิพยประกันภัย เทเวศประกันภัย แอกซ่าประกันภัย

สามารถติดต่อร้องเรียนกับ กองทุนประกันวินาศภัย (ในฐานะผู้ชำระบัญชี) ได้ที่หมายเลข 0-2791-1444

Credit : แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว | แต่งบ้านและสวน | พระเครื่อง | รีวิวกล้องถ่ายรูป